Voorwaarden lidmaatschap

Als lid van de Coöperatie Topigs kunnen worden toegelaten:
– Natuurlijke personen en rechtspersonen met een actieve varkensfokkerij of varkenshouderij in Nederland.
– Een rechtspersoon-lid dient een natuurlijk persoon aan te wijzen, die voor en namens die rechtspersoon alle aan het lid toekomende rechten zal uitoefenen.
Een rechtspersoon dient derhalve aan het begin van zijn lidmaatschap en vervolgens bij iedere wijziging van de vertegenwoordiging aan het bestuur mee te delen wie de rechtspersoon vertegenwoordigt, onder overlegging van een daarvoor toereikende volmacht. Het bestuur kan zich op deze opgave beroepen, zowel ten opzichte van derden, als ten opzichte van de rechtspersoon zelf.
Voor een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsvorm (zoals een maatschap of V.O.F.) geldt eveneens dat één natuurlijk persoon haar jegens de Coöperatie Topigs dient te vertegenwoordigen middels een volmacht.
Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating. In het huishoudelijke reglement kunnen nadere criteria worden gesteld voor de toelating als lid. Bij aanvaarding van het lidmaatschap wordt zulks onverwijld schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld.
Jaarlijks zijn de leden contributie aan de Coöperatie Topigs verschuldigd (bedrag wordt vastgesteld door de ledenraad) en zijn alle leden gehouden zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de Coöperatie Topigs, aan de besluiten van de ledenraad en aan bestuursbesluiten van algemene strekking die het beleid van de Coöperatie Topigs raken.