Het bestuur

De Coöperatie Topigs U.A. is voor 77,5% groot aandeelhouder van Topigs Group B.V. en is de onderneming waar de Nederlandse activiteiten onder vallen. Topigs Group B.V. is op haar beurt weer voor 66,5% groot aandeelhouder van Topigs Norsvin Holding B.V., de onderneming waar de internationale activiteiten onder vallen. Bij de vervulling van haar taak richt het bestuur zich naar het belang van de Coöperatie Topigs én de met haar verbonden ondernemingen.

Het bestuur leidt de dagelijkse gang van zaken binnen de Coöperatie Topigs en vertegenwoordigt haar tegenover derden, ziet toe op het realiseren van de doelstellingen van de Coöperatie Topigs, houdt de administratie bij, stelt de jaarrekening op, beheert het kapitaal van de Coöperatie Topigs en bewaakt het rendement van dit kapitaal gemaakt door de ondernemingen waarin geld is belegd. Het bestuur doet een voorstel aan de ledenraad voor het percentage van de winst dat dient te worden gereserveerd voor vermogen op naam in de vorm van ledencertificaten. Het bestuur zorgt voor een adequaat functionerende ledenraad en organiseert ledenraadsvergaderingen. Zij stimuleert en organiseert bijeenkomsten voor leden en afnemers, zoals de ledenmiddag en de jaarbijeenkomst om zo de ledenbetrokkenheid te vergroten. In de jaarvergadering van de ledenraad geeft het bestuur rekening en verantwoording over het door het bestuur gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar.

 Samenstelling van het bestuur:

Mark Tijssen – voorzitter
ROGGEL

Ilse Verhoijsen
BERINGE

Gerben Toebes
HARREVELD

Frank de Wildt
ROSWINKEL

Marko van Asten –
vice-voorzitter

STERKSEL

Loes van de Pas
BERGEIJK

Governance

Het bestuur vertegenwoordigt de Coöperatie Topigs als groot aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Topigs Group B.V. De AvA benoemt de Raad van Commissarissen (RvC) van Topigs Group B.V. (op voordracht van de RvC). In deze RvC zitten 3 leden van het coöperatiebestuur, namelijk Mark Tijssen (voorzitter), Marko van Asten (vice-voorzitter) en Frank de Wildt. De RvC benoemt de directie van Topigs Group B.V. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Verder staat de RvC de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap én de met haar verbonden ondernemingen.
Jaarlijks stelt de AvA de jaarrekening van Topigs Group B.V. vast (deze wordt opgesteld door de directie van Topigs Group B.V. en mede-ondertekend door de RvC).

De directie van Topigs Group B.V. vertegenwoordigt Topigs Group B.V. als groot aandeelhouder in de AvA van Topigs Norsvin Holding B.V. Deze AvA benoemt de RvC van Topigs Norsvin Holding B.V. (uit een bindende voordracht van de RvC). In deze RvC zitten weer dezelfde 3 leden van het coöperatie bestuur. De directie van Topigs Norsvin Holding B.V. wordt bij deze onderneming door de AvA benoemd. De overige taken van de RvC zijn gelijk als hierboven genoemd.
Jaarlijks stelt de AvA de jaarrekening van Topigs Norsvin Holding B.V. vast (deze wordt opgesteld door de directie van Topigs Norsvin Holding B.V. en mede-ondertekend door RvC).