Veelgestelde vragen over Vermogen op Naam

Waarom Vermogen op Naam?
Coöperatie Topigs U.A. is gestart om winstdeling toe te passen. Financiële ledenbetrokkenheid was één van de prioriteiten die besproken is in de ledenraad om meer inhoud te geven aan de relatie tussen coöperatie en haar leden.

Wat is het voordeel voor een lid?
Voorop staat dat een lid invloed en zeggenschap heeft over één van ’s wereld grootste varkensgenetische bedrijven.  Een lid krijgt naar rato van productafname, een participatie in het eigen vermogen van de coöperatie op naam.

Wat is een zeugenequivalent EQ?
Een zeugen equivalent is een rekenkundige eenheid  om jaarlijks  tot een evenwichtige verdeling te komen van het bedrag wat voor Vermogen op Naam dat jaar wordt bestemd. Die eenheid is opgebouwd uit de grootheden  productafname, het soort product en de verhogingsfactor.
Een EQ komt tot stand door de productafname per lid met de ratio voor dat product te vermenigvuldigen. Ratio’s kunnen per jaar verschillen en worden door de ledenraad jaarlijks vastgesteld. Zo is er een ratio voor dosis afgenomen sperma, voor fokkerijheffing sperma, voor afgenomen gelten, voor afgenomen fokkerijsperma en voor de verschillende contracten.

Wat is de waarde van een zeugenequivalent (EQ)?
De waarde van een EQ is jaarlijks anders. Dit is enerzijds afhankelijk van het bedrag wat door de ledenraad bestemd wordt voor Vermogen op Naam en anderzijds van het totaal aantal opgebouwde EQ’s voor alle leden samen. Een schematisch uitleg is als bijlage opgenomen.

Wat is een ledencertificaat?
Het aantal ledencertificaten wat een lid bezit vertegenwoordigt het individuele vermogen op naam waarvoor een lid participeert in de ledenvermogensreserve. Per jaar worden, indien het lid EQ’s heeft opgebouwd, ledencertificaten verstrekt.

Wat is de waarde van een ledencertificaat?
De nominale waarde van één ledencertificaat is €10,=. De waarde van ledencertificaten van een lid is dus het aantal ledencertificaten maal €10,=.

Wat kosten die ledencertificaten?
Alle leden die producten afnemen krijgen ‘gratis’ ledencertificaten naar rato van hun afname.

Is het verstrekken van ledencertificaten eenmalig?
Nee. Jaarlijks tussen april-juni  worden over het vorige boekjaar ledencertificaten verstrekt aan de leden die over dat boekjaar producten hebben afgenomen.

Er zit elk jaar verschil aantal opgebouwde ledencertificaten. Hoe komt dat?

Ik heb ongeveer dezelfde producten afgenomen maar krijg dit jaar minder (of meer) ledencertificaten, hoe kan dat?
Het aantal opgebouwde certificaten kan per jaar verschillen. Dit is afhankelijk van uw totale productafnamein betreffende jaar en van de winstbestemming door de ledenraad;  het bedrag wat dat jaar aan Vermogen op Naam wordt toegekend.

Over uw jaarlijkse productafname worden equivalenten opgebouwd. De waarde van een equivalent wordt in dat jaar berekend vanuit het bedrag wat in dat jaar is toegekend voor Vermogen op Naam. Dat bedrag is per jaar verschillend. Met een (ongeveer) gelijk aantal producten heeft u een ongeveer gelijk aantal equivalenten, maar omdat de waarde per jaar verschillend is heeft u dus niet jaarlijks hetzelfde aantal ledencertificaten.

Wat houdt een verhogingsfactor in?
Een lid krijgt jaarlijks over zijn/haar productafname zeugenequivalenten (EW’s).  Het totaal aan opgebouwde EQ’s wordt verhoogd met het percentage van de verhogingsfactor. Er zijn twee verhogingsfactor’s, één voor KI trouwheid en één voor gelten trouwheid.

Wat is  afnametrouwheid?
Een trouw lid is een lid die volledig, voor al zijn/haar fokkerijproducten, trouw is aan de Topigs Norsvin genetica, en h via onze organisatie afneemt. Immers de leden die volledig trouw zijn aan Topigs genetica worden daar extra voor beloond ten opzichte van de leden die niet volledig trouw zijn.  Als een lid in een jaar besluit om producten bij de concurrent af te nemen verliest hij/zij de opgebouwde verhogingsfactor. Er zijn situaties dat het afnemen van concurrerend genetica een goede oplossing kan zijn. Er is over de afname trouwheid bij de start van Vermogen op Naam veel gediscussieerd. De wens was, van o.a. KI Twente, dat er een aparte trouwheidsfactor voor KI en voor gelten (male-female lijn) zou komen. Dit is door de ledenraad geaccordeerd. Daarom ziet u op de brief met de opgebouwde EQ’s twee trouwheidspercentages.

Wat levert afnametrouwheid op?
Afnametrouwheid levert 5% verhogingsfactor op bovenop het al reeds opgebouwde percentage tot een maximum van 50%.

Kan de verhogingsfactor vervallen?
Ja. Op het moment dat een lid niet afnametrouw is vervalt de verhogingsfactor (separaat op KI en gelten, dus op één van de beide productlijn niet trouw dan wordt één trouwheidsfactor op nul gezet, de andere blijft gehandhaafd).
Het lid krijgt wel de opgebouwde zeugen equivalenten (EQ’s) over het peiljaar.

 

werking von bepaling

Hoe werkt de jaarlijkse procedure?
Jaarlijks wordt de Vermogen op naam procedure uitgevoerd over het peiljaar. Als een peiljaar volledig is afgesloten kan een procedure starten. Het peiljaar is altijd het uitvoeringsjaar – 1 jaar. Dus in 2022 worden de ledencertificaten toegekend over het peiljaar 2021 enz.

Ieder jaar worden de volgende stappen in de procedure uitgevoerd:

 1. De ledenraad stelt de basisgegevens vast, zoals o.a. de ratio’s
 2. Alle afzetgegevens over het peiljaar worden verzameld
 3. De EQ’s per lid worden berekend
 4. De verhogingsfactor per lid wordt bepaald
 5. De ledenraad bepaalt het bedrag wat bestemd wordt voor Vermogen op Naam
 6. Alle leden krijgen bericht over hun omzetgegevens over het peiljaar en  individueel opgebouwde EQ’s
 7. De eventuele correcties worden verwerkt
 8. Alle leden krijgen bericht over het aantal toegekende ledencertificaten
 9. Eventuele bezwaren kunnen gericht worden aan het bestuur
 10. De commissie ledenzaken volgen de procedure en bereiden alle bestuursverantwoordelijkheden die voortvloeien uit de statuten, participatieregelement en huishoudelijk regelement voor.
 11. Alle gegevens worden verwerkt in de bestanden.


Kan ik ook vermogen op naam krijgen als ik geen lid ben?
Nee. Alleen leden die het hele peiljaar contributie hebben betaald aan de coöperatie komen in aanmerking.

Hoe kan ik lid worden?
Door het invullen van een lidmaatschapskaart kunt u zich aanmelden als lid. In de statuten en het huishoudelijk regelement staan de criteria voor lidmaatschap beschreven. Het bestuur neemt een besluit over het toelaten van leden. Contacteer uw Topigs Norsvin contactpersoon of stuur een email naar secretariaat@cooperatietopigs.nl als u lid wilt worden.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde ledencertificaten als ik stop met mijn bedrijf, mijn bedrijf overdraag, verkoop of fuseer?
Voor deze informatie verwijs ik naar het participatieregelement.

Kan ik mijn lidmaatschap beëindigen en toch bezitter blijven van mijn ledencertificaten?
Ja, dat kan.

Kunnen ledencertificaten op een andere naam worden geschreven?
Indien een lid zijn/haar ledencertificaten op een andere naam wil stellen dient hiervoor een verzoek te worden gericht aan het bestuur. Er zijn diverse voorwaarden gesteld in het participatieregelement. Als aan die voorwaarden wordt voldaan kan het bestuur besluiten om de tenaamstelling te wijzigen. Meer over verhandelbaarheid is te lezen in het participatieregelement.

Wat als ik mijn bedrijf stop, overdraag of verkoop?

Bedrijven die stoppen met varkens en/of met productafname van Topigs Norsvin en die in het verleden al ledencertificaten hebben opgebouwd kunnen kiezen of ze wel of geen lid blijven van de coöperatie. De ledencertificaten blijven op naam van de eigenaar van het bedrijf zowel na bedrijfsbeëindiging als na beëindigen van het lidmaatschap van de coöperatie.

Bij bedrijfsovername of bedrijfsverkoop kan ervoor gekozen worden om de reeds opgebouwde ledencertificaten mede over te dragen aan degene die het bedrijf voortzet. Indien dit is gewenst moet er door de huidige en nieuwe houder van de ledencertificaten een overdrachtsformulier worden ingevuld, welke opgevraagd kan worden via het secretariaat van coöperatie Topigs: secretariaat@cooperatietopigs.nl.

Kan ik lid blijven als ik stop met varkenshouden?

Als lid van de coöperatie heeft u invloed en zeggenschap op het bedrijf Topigs Norsvin. U bepaalt mede welke collega-leden u vertegenwoordigen in de ledenraad. Tevens wordt door de ledenraad het bestuur van Coöperatie Topigs U.A. aangesteld en vanuit het bestuur worden de leden van de raden van commissarissen voor o.a. Topigs groep B.V. en Topigs Norsvin Holding B.V. aangesteld.
U wordt uitgenodigd voor bijeenkomsten die door Topigs Norsvin worden georganiseerd.

Indien u tegelijk met het stoppen van uw bedrijf terugtreedt uit de varkenssector en niet meer actief bent in de varkenssector is het natuurlijk een overweging om uw lidmaatschap te beëindigingen. Zoals hierboven omschreven blijven de ledencertificaten op uw naam.

Welke risico’s loop ik als ik vermogen op naam heb?
De risico’s blijven beperkt tot de waarde van het aantal ledencertificaten wat een lid heeft opgebouwd. Als lid heb je uitgesloten aansprakelijkheid. Als houder van ledencertificaten is het maximale risico wat je loopt de waarde van je totale ledencertificatenbezit. Geïndividualiseerde eigen vermogen is dus risicodragend.

Is er AFM toezicht?
Nee. U belegt buiten AFM toezicht.

Is er prospectusplicht vereist voor Vermogen op naam?
Nee. Deze activiteit kent geen prospectusplicht.

Ben ik verplicht om de ledencertificaten te accepteren?
Nee. Indien u binnen drie weken in een bezwaarschrift aangeeft dat u de aan u aangeboden certificaten om door u moverende redenen niet wenst te ontvangen, wordt dit bezwaar door het bestuur binnen  een week toegewezen waarbij echter door het bestuur uitdrukkelijk zal worden aangegeven dat u niet iets anders in plaats van de aan u aangeboden – en niet door u gewenste – certificaten zal ontvangen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het aantal toegekende ledencertificaten?
Indien u het niet eens bent met het bedrag waarvoor u overeenkomstig deze regeling door middel van certificaten deelneemt in de ledenvermogensreserve, kunt u binnen drie weken een bezwaarschrift indienen bij het bestuur. Het bestuur beslist binnen één maand in hoogste ressort op het bezwaarschrift door middel van een gemotiveerde schriftelijke uitspraak op het bezwaar.

Wat kan ik doen als ik vragen heb over mijn ledencertificaten?
U kunt via de mail of telefonisch contact opnemen met Topigs Norsvin: secretariaat@cooperatietopigs.nl

Kan ik mijn individuele informatie inzien?
U krijgt bij iedere mutatie van uw aantal ledencertificaten individueel bericht. Ook kunt u een verzoek richten aan het bestuur indien u een uittreksel wenst  uit het certificatenregister.